BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Dyrektor Wydziału:
Hanna Kwiatkowska
tel.: 61 8418-804
e-mail: hanna.kwiatkowska@powiat.poznan.pl
60-823 Poznań
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 419

Z-ca Dyrektora Wydziału:
Joanna Śmigiel

tel.: 61 8410-697
e-mail: joanna.smigiel@powiat.poznan.pl
60-823 Poznań
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 421

Pracownicy Wydziału:

IV piętro, pok. 420 - Obrót nieruchomościami
tel. 61 8410-725

IV piętro, pok. 421 - Obrót nieruchomościami
tel. 61 8410-707
tel. 61 8410-697
tel. 61 8418-846

IV piętro, pok. 408 - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
tel. 61 2228-853
tel. 61 8410-766

tel. 61 8418-847

Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem "ZN" należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego:

 1. zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 2. zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 3. rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu,
 4. wystawianiem faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców,
 5. prowadzeniem książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 6. zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
 7. zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru,
 8. sporządzaniem umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wydziału, kontrola prawidłowości wykonania tych umów,
 9. ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych,
 10. prowadzeniem wykazu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz najemców nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych,
 11. przekazywaniem do windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie nieruchomości
  z zasobu oraz z tytułu opłat niezależnych od właściciela,
 12. usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomościach,
 13. współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. zlecaniem osobom trzecim, wykonania usługi polegającej na usunięciu drzew i krzewów oraz kontrolą prawidłowości wykonania umowy,

2. dokonywaniem z zastrzeżeniem § 38 pkt 1 Regulaminu obrotu nieruchomościami, w szczególności:

 1. w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego (z wyłączeniem spraw dotyczących dróg powiatowych),

3. przygotowaniem materiałów celem sporządzania informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4. sporządzaniem planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

5. sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

6. współpracą z Wydziałem Administracyjnym w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hadrych Elżbieta
  data wytworzenia: 2009-10-16
 • opublikował: Hadrych Elżbieta
  data publikacji: 2009-03-27 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 09:26

OFERTA WYNAJMU SAL

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Węglarz
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-29 12:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 10:02

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w  Wydziale Gospodarowania Mieniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez
  e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w związku
  z prowadzeniem postępowań w trybie:
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia danych, gdy:
       - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
       - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania, gdy:
       - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
       - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
      - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-06-14 15:31

drukuj całą stronę

Banery