BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Anna Koziołkiewicz
tel.: 61 8418-825
e-mail: anna.koziolkiewicz@powiat.poznan.pl

I piętro, pok. 129

Zastępca Dyrektora Wydziału
Bartosz Kurek
tel.: 61 2269-250
e-mail: bartosz.kurek@powiat.poznan.pl 

I piętro, pok. 128

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-664
tel.: 61 8410-591
tel.: 61 8410-768

tel.: 61 2228-987

tel.: 61 8410-530
I piętro, pok. 127, 128, 135

Referat Kancelaria Ogólna
Kierownik Referatu
Joanna Gruchot
tel.: 61 8410-537
parter, pok. 002

Punkt Referatu Kancelaria Ogólna
ul. Słowackiego 8, parter, pok. 018
tel.: 61 8418-842 

Referat Archiwum Zakładowe
Kierownik Referatu
Alina Pindera
tel.: 61 8410-757
poziom -1, pok. 22

Punkt Referatu Archiwum Zakładowe
ul. Słowackiego 8, parter, pok. 017
tel.: 61 8410-753

Punkt Informacyjny
- ul. Jackowskiego 18, parter, przy głównym wejściu
  tel.: 61 8410-500 lub 61 8410-745


Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:

 1. obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,
 2. koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
 3. zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
 4. prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie:
  a) opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
  b) wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i Starosty oraz innych spraw związanych ze współpracą Starosty, Zarządu i Rady oraz monitorowaniem udzielania odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu na wnioski i interpelacje,
 5. opracowaniem raportu Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego,
 6. opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. prowadzeniem następujących rejestrów:
  a) uchwał Zarządu
  b) Zarządzeń Starosty
  c) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  d) umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,
 8. przekazywaniem umów do rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych,

2. w zakresie kontroli zewnętrznych:

a) prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,

b) prowadzeniem książki kontroli,

3. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa: 

 1. opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu i jego nowelizacji,
 2. opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
 3. inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa jako organizacji,
 4. opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
 5. przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,
 6. administrowanie Intranetem,

4. w zakresie skarg i wniosków:

 1. prowadzeniem i nadzorowaniem rejestru skarg i wniosków, o którym mowa w § 61 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu,
 2. monitorowaniem terminowego rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. współpracą z Radą Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, należących do właściwości Rady,
 4. przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,

5. w zakresie petycji, o których mowa w ustawie o petycjach z wyjątkiem petycji złożonych do Rady;

6. w zakresie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym,

7. w zakresie obsługi klientów:

 1. prowadzeniem punktu informacyjnego,
 2. prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym - Biuletynem Informacji Publicznej,
 3. obsługą punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie,
 4. pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,

8. w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:

 1. prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
 2. prowadzeniem rejestru przesyłek,
 3. współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,

9. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej:

 1. zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
 2. współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym,

10. w zakresie archiwum zakładowego:

 1. prowadzeniem archiwum zakładowego,
 2. wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 3. bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
 4. prowadzeniem archiwum elektronicznego,
 5. współpracą z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
 6. współpracą z Archiwum Państwowym,

11. w zakresie stowarzyszeń i fundacji:

 1. sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 2. sprawowaniem nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi i klubami sportowymi, działającymi w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ustawy o sporcie,
 3. sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji ze względu na siedzibę fundacji,
 4. prowadzeniem kontroli w zakresie wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje, będące instytucjami obowiązanymi, obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 5. przekazywaniem Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej planów i informacji sporządzanych w związku z prowadzonym nadzorem mad stowarzyszeniami i fundacjami,
 6. prowadzeniem ewidencji:
  a) stowarzyszeń zwykłych
  b) uczniowskich klubów sportowych,
  c) klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad stowarzyszeniami i klubami,
  w tym występowanie, w przypadkach określonych w ustawie, z wnioskiem o upomnienie, uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały, rozwiązanie stowarzyszenia, klubu.
 8. współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad fundacjami, w tym występowanie, w przypadkach określonych w przepisach, z wnioskiem o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona, o uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy, o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego, o likwidację fundacji

12. w zakresie przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń naruszeń oraz ochrony sygnalistów,

13. w zakresie prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Poznański.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2014-04-01
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-04-01 08:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 14:53

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

- ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

-  rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

- ustawy z dnia 25  czerwca 2010 r. o sporcie,

- rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 


 

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-05-24 14:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 11:01

drukuj całą stronę

Banery