BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Złożenie wniosku/pisma: kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 lub ul. Jackowskiego 18 (pok. 002)
poniedziałek:        9:30 - 16:30
wtorek - piątek:   8:00 - 15:00

Adres elektronicznej skrytki ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

 


Informujemy, że opłaty można wnosić:

 1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Miasta Poznania 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,
 2. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 3. poprzez bankowość mobilną (połaczenie się przez klienta za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną i złożenie tą drogą dyspozycji wpłaty opłaty skarbowej na rachunek Miasta Poznania. Uzyskanie potwierdzenia tej operacji możliwe będzie przez przesłanie potwierdzenia z telefonu klienta, na adres poczty elektronicznej Starostwa).

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

Dyrektor Wydziału  
Wiesław Biegański

tel. 61 8418-828

e-mail: wieslaw.bieganski@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 404

 

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Krawczewska
tel. 61 8418-845

e-mail: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro,pok.407      

Sekretariat Wydziału
tel. 61 8418-841
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 405

 

Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będącymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków

tel. 61 8418-828

 

Stanowiska ds. ochrony zabytków nieruchomych (prace przy budynkach/obiektach zabytkowych):

-gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica

Marta Bruch
tel. 61 8418-843                                                        
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406      

                                       
-gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik

Ewa Grzegorczyk
tel. 61 8418-844                                                                              
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406


Stanowisko ds. ochrony zabytków archeologicznych (stanowiska archeoologiczne, badania archeologiczne)- g
miny: Suchy Las, Czerwonak, Kleszczewo, Kórnik

pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania-cały Powiat

Agnieszka Krawczewska
tel. 61 8418-845
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 407   

 

Stanowiska ds. ochrony zabytków archeologicznych (stanowiska archeoologiczne, badania archeologiczne):

-  gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica

Agata Karwecka
tel. 61 2228-967
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 
 

- gminy: Komorniki, Dopiewo, Buk, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn

Daria Olejniczak
tel. 61 2269-253
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 

    

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań złożyło do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków dokument potwierdzający gotowość Muzeum Archeologicznego do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia wszystkich badań archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie.

Powiatowy Konserwator Zabytków został powołany na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 85, poz. 1212) w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

Główne akty prawne:
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Do zadań Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków należą następujące czynności:

 1. wydawaniem decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych z wyłączeniem spraw dotyczących:
  a) prowadzenia rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,
  b) wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru,
  c) prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  d) wydawania pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,
  e) wydawania pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
  f) zabytków ruchomych,
  g) opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących teren całej gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit. c i  art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. prowadzeniem spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 3. sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,
 4. organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 5. upowszechnianiem wiedzy o zabytkach,
 6. prowadzeniem i aktualizowaniem podstawowej dokumentacji zabytków,
 7. prowadzeniem dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną,
 8. umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 9. wydawaniem decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
 10. ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
 11. wspieraniem na wniosek zainteresowanych gmin, podjętych przez nie inicjatyw tworzenia parków kulturowych,
 12. wspieraniem na wniosek zainteresowanych stron inicjatyw społecznych w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanawiania Pomników Historii,
 13. współpracą z innymi organami administracji publicznej.

Na mocy porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. z kompetencji Powiatowego Konserwatora Zabytków WYŁĄCZA SIĘ następujące sprawy:

a) prowadzenie rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,
b) wydawanie decyzji o wpisie zabytku do rejestru
c) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków,
d) wydawanie pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie  wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,
e) wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów)  do spółek,
f) zabytki ruchome,
g) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących ten teren CAŁEJ gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit c. art. 17 pkt 7 lit c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym,


Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania (art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):

1. zabytki nieruchome będące, w szczególności:

a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
f)  cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

2. zabytki ruchome będące, w szczególności:

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

3. zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Ochronie mogą podlegać również:

a) nazwy geograficzne,
b) nazwy historyczne
c) tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Pastucha Karolina
  data publikacji: 2010-02-03 10:37
 • zmodyfikował: Krawczewska Agnieszka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 10:42

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Powiatowego Konserwatora Zabytków

 

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Starostą Poznańskim (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85 poz. 1212)
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-30 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 14:27

drukuj całą stronę

Banery