BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa zasady działania Starostwa Powiatowego  w Poznaniu, kompetencje i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje i obowiązki dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, zadania komórek organizacyjnych a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.

2. Do czasu określenia odmiennych zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulamin obowiązuje również w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

Powiecie

- należy przez to rozumieć Powiat Poznański

Radzie

- należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Poznaniu

Zarządzie

- należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Poznaniu

Staroście

- należy przez to rozumieć Starostę Poznańskiego

Wicestaroście

- należy przez to rozumieć Wicestarostę Poznańskiego

Członkach Zarządu 

- należy przez to rozumieć Członków Zarządu Powiatu

Skarbniku

- należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu

Sekretarzu

- należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu


Osobie nadzorującej

- należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę, 
 Wicestarostę, Członków Zarządu, Skarbnika 
 oraz Sekretarza, nadzorujących wewnętrzne komórki
 organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu

Starostwie

- należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Statucie

- należy przez to rozumieć Statut Powiatu Poznańskiego

Regulaminie

- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin

§ 3.  Starostwo jest  jednostką  budżetową Powiatu, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

§ 4.  Siedzibą  Starostwa  jest  miasto  Poznań.

§ 5.  Kierownikiem  Starostwa  i  zwierzchnikiem  służbowym  pracowników Starostwa  jest  Starosta.

§ 6.  Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:

1)       zadań określonych ustawami:
a) zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
b) zadań z zakresu administracji rządowej,
c) innych zadań.

2)       zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat,

3)       innych zadań, określonych uchwałami Rady i Zarządu.

§ 7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, współdziałania i dialogu społecznego.

§ 8. 1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

2. Obowiązki Starosty jako kierownika Starostwa Powiatowego, obowiązki pracowników Starostwa oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Starostwa.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 08:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-15 09:00

drukuj całą stronę

Banery