BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania Starostwem

§ 9. 1. Starosta organizuje  pracę  Zarządu  i  Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

2. W sprawach  niecierpiących  zwłoki, związanych  z  zagrożeniem  interesu  publicznego, zagrażających  bezpośrednio  zdrowiu  i  życiu  oraz  w  sprawach  mogących  spowodować znaczne  straty  materialne  starosta  podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu  Powiatu. Nie  dotyczy  to  wydawania  przepisów  porządkowych, które stanowi Rada Powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

4. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa  i kierowników jednostek organizacyjnych  Powiatu  oraz  zwierzchnikiem  powiatowych służb,  inspekcji  i  straży.

5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub upoważnia do ich wydawania Wicestarostę, Członków Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.

§ 10. 1. Do  zadań  Starosty  jako przewodniczącego zarządu w  zakresie  organizowania  pracy Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zarządu, nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia i przygotowanie porządku obrad Zarządu,
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
3) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.

2. Do Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzorowanie pracy Starostwa,
2) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej, w tym ustalanie liczby etatów w
    komórkach organizacyjnych na wniosek Osób nadzorujących,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa,
4) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.

3. W ramach przyjętego podziału zadań do Starosty należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez pracowników Starostwa w tym
    ustaw o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
2) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
3) komunikacji i transportu,
4) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
5) promocji i rozwoju Powiatu,
6) geodezji i kartografii,
7) systemu zarządzania jakością.

4.    Starosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:
 1) Skarbnika Powiatu,
 2) Sekretarza Powiatu,
 3) Biuro Rady,
 4) Gabinet Starosty,
 5) Wydział Komunikacji i Transportu,
 6) Wydział  Radców Prawnych,
 7) Wydział Promocji i Aktywności Społecznej,
 8) Wydział Audytu i Kontroli,
 9) Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego,
10) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
11) Powiatowego Konserwatora Zabytków,
12) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,
13) Samodzielne  stanowisko ds. BHP,
14) Geodetę Powiatowego,
15) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
16) Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 11. 1. W czasie nieobecności w pracy Starosty lub niemożności wykonywania funkcji Starosty, zadania  i kompetencje  wymienione w § 9 i 10 wykonuje Wicestarosta.

2. W czasie nieobecności w pracy Wicestarosty lub jednego z Członków Zarządu lub niemożności wykonywania przez nich funkcji, ich zadania lub część zadań wykonuje odpowiednio Wicestarosta lub upoważniony  przez Starostę, Członek Zarządu.

§ 12. 1. Do zadań Wicestarosty należą sprawy:
1) edukacji publicznej
2) inwestycji i remontów,
3) dróg publicznych,
4) transportu publicznego,
5) zagospodarowania przestrzennego,
6) pozyskiwania środków funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
7) strategii rozwoju powiatu,
8) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.  Wicestarosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Wydział Edukacji,
2) Wydział Inwestycji i Remontów,
3) Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
4) Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów,
5) Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego,
6) Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,
7) Szkoły, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,
8) Zarząd Dróg Powiatowych.

§ 13. 1. Do zadań I Członka Zarządu  należą sprawy:
1) administracji architektoniczno – budowlanej,
2) gospodarki nieruchomościami,
3) gospodarowania mieniem,
4) gospodarki wodnej,
5) ochrony środowiska i przyrody,
6) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.  I Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej,
2) Wydział Nieruchomości,
3) Wydział Gospodarowania Mieniem,
4) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 14. 1. Do zadań  II Członka Zarządu należą sprawy:
1) promocji i ochrony zdrowia,
2) polityki społecznej i prorodzinnej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) wspierania osób niepełnosprawnych,
4) repatriantów, kombatantów i osób represjonowanych,
5) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
6) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
7) nadzoru  właścicielskiego  nad   Szpitalem  w Puszczykowie  im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Spółka akcyjna.

2. II Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
2) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
4) Dom Pomocy Społecznej,
5) Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
6) Powiatowy Urząd Pracy,
7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

§ 15. 1. Do zadań Skarbnika należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem oraz realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
4) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania    kontrasygnaty,
6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa,
7) nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
8) inspirowanie przedsięwzięć związanych z poszerzeniem wiedzy z zakresu rachunkowości pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
9) nadzorowanie gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2. Skarbnik nadzoruje zadania wykonywane przez Wydział Finansów.

§ 16. 1. Do zadań Sekretarza Powiatu należą sprawy związane z:
1) terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
2)  przedkładaniem  Staroście  bieżących  informacji  o realizacji  spraw  załatwianych  przez  wydziały i stanowiska samodzielne oraz propozycji rozstrzygnięć wynikłych sporów kompetencyjnych,
3)  koordynowaniem  przygotowań i  przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Poznaniu, 
4)  wykonywaniem innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty,
5)  koordynowaniem współpracy pomiędzy dyrektorami wydziałów i stanowiskami
    samodzielnymi.
2. Sekretarz nadzoruje zadania wykonywane przez:
1)  Wydział Organizacyjny,
2)  Wydział Administracyjny,
3)  Biuro Zamówień Publicznych,
4)  Wydział Kadr i Płac,
5)  Wydział  Informatyki.

§ 17. 1.Wydziałami Starostwa kierują dyrektorzy na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności za wyniki pracy, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie.

2. Dyrektorzy kierują wydziałami przy pomocy osób zastępujących:
a) zastępców dyrektorów,
b) kierowników referatów,
c) pracowników wyznaczonych przez dyrektora w porozumieniu z Osobą nadzorującą.

Osoby zastępujące dyrektora podczas jego nieobecności, ponoszą jednoosobową odpowiedzialność za wyniki pracy wydziału.

3. Zadania i uprawnienia dyrektorów zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 08:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-01 12:10

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2418
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-04-01 12:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15