BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ III

Organizacja Starostwa

§ 18. 1.  Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą wydziały, wymienione w ust. 2 pkt 1-26  i stanowiska samodzielne, wymienione w ust. 2 pkt 27-31.

2. Przy znakowaniu spraw i pism stosuje się następujące symbole:

1) Biuro Rady

BR

2) Gabinet Starosty

GS

3) Wydział Organizacyjny

OP

4) Wydział Finansów

FN

5) Wydział Administracyjny

WA

6) Biuro Zamówień Publicznych

ZP

7) Wydział Komunikacji i Transportu

KT

8) Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej  

AB

9) Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

PR

10) Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

WP

11) Wydział Nieruchomości

GN

12) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

13) Wydział Radców Prawnych

RP

14) Wydział Audytu i Kontroli

KO

15) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZK

16) Wydział Edukacji

WE

17) Wydział Inwestycji i Remontów

ZI

18) Wydział Gospodarowania Mieniem

ZN

19) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ZD

20) Wydział Informatyki

WI

21) Wydział Kadr i Płac

WK

22) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów   

RK

23) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZ

24) Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

WD

25) Powiatowy Konserwator Zabytków

KZ

26) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych PN

27) Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego              

TP

28) Samodzielne Stanowisko ds. BHP
29) Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,

BHP
"PP"
30) Geodeta Powiatowy GP
31) Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI

                                                                  

§ 19.  Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 20.  Do wspólnych zadań wydziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:
1) prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu,
2) przygotowywanie propozycji projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Osoby nadzorującej,
3) realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty,
4) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu,
5) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Osobą nadzorującą interpelacji i wniosków radnych,
6) współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań,
7) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania materiałów do projektu budżetu,
8) przygotowywanie wyjaśnień w sprawach złożonych skarg i wniosków,
9) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
10) wykonywanie zadań oraz przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
11) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i  informacji niejawnych,
12) przedstawianie propozycji na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
13) realizacja zadań wyborczych przez organy Powiatu,
14) wykonywanie nałożonych zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

§ 21. 1.  Starosta może upoważnić pracowników, którym powierzono zadania o  szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np.
„ pełnomocnik do spraw..., doradca, asystent, koordynator, rzecznik  prasowy ” itp.

2. Starosta w drodze zarządzenia określa tryb wyboru i działania reprezentanta załogi.

§ 22. 1. Organizację wewnętrzną wydziałów, a w szczególności:
1)  liczbę etatów w wydziale,
2)  liczbę zastępców dyrektora,
3)  podział na referaty i stanowiska pracy,
4)  schemat organizacyjny wydziału,
5)  rodzaje rejestrów publicznych i innych rejestrów  prowadzonych w wydziale,
6)  procedury kontroli wewnętrznej i dokumentowanie procesu kontroli określa zarządzeniem Starosta. Projekt zarządzenia opracowuje dyrektor wydziału w uzgodnieniu z Osobą nadzorującą wydział.

2. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników wydziałów  przygotowują dyrektorzy wydziałów a zatwierdza Starosta po zaopiniowaniu przez Osobę    nadzorującą.

3. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień dyrektorów wydziałów oraz stanowisk samodzielnych przygotowuje Wydział Kadr i Płac a zatwierdza Starosta, po zaopiniowaniu przez Osobę nadzorującą.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-01 12:14

drukuj całą stronę

Banery