BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VI

Przyjęcia klientów

Tryb załatwiania skarg i wniosków

§ 57. 1. Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00 - 16.00.  W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu  przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 13.00 – 16.00.
2. Dyrektorzy wydziałów przyjmują klientów w godzinach pracy Starostwa.
3. Pozostali pracownicy  Starostwa przyjmują klientów codziennie w obrębie ustalonych godzin przyjęć.
4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach określonych  w ust. 1  winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.
5. Po godzinach pracy Starostwa, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-17.30 przez Sekretarza Powiatu, a w razie jego nieobecności przez wskazanego przez Starostę, Członka Zarządu Powiatu.

§ 58. 1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków.
2. Rejestr prowadzony jest  w wersji elektronicznej przez Wydział Organizacyjny oraz Biuro Rady, które ewidencjonuje wyłącznie skargi i wnioski, w których oraganem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
3. W rejestrze rejestrowane są skargi i wnioski kierowane do Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu, dyrektorów wydziałów oraz Rady Powiatu,  składane  pisemnie lub w ramach osobistej interwencji klienta.

§ 59. Pracownik przyjmujący klienta w sprawie skargi lub wniosku wnoszonych ustnie, jest obowiązany sporządzić protokół przyjęcia zawierający:
1) datę przyjęcia,
2) imię, nazwisko i adres składającego,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) imię i nazwisko przyjmującego,
5) podpis składającego.

§ 60. Dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne odpowiedzialni są za:
1)  powiadomienie nadzorującego  Członka Zarządu o złożeniu skargi lub wniosku,
2)  wszechstronne wyjaśnianie i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
3) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

§ 61. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.
2. Skargi dotyczące Starosty, Zarządu Powiatu, kierowników powiatowych  służb, inspekcji, straży  i  innych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu, z wyjątkiem spraw określonych  ust. 1.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-01 12:31

drukuj całą stronę

Banery