BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VII

Zasady planowania pracy

§ 62. Planowanie służy sprecyzowaniu podstawowych, nałożonych na poszczególne wydziały i stanowiska samodzielne zadań, dających się ująć w określonym przedziale czasowym.

§ 63.  Plany sporządzane są w celu realizacji zamówień publicznych oraz wydatkowania środków budżetowych.

§ 64. 1.  Plany sporządzają dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne.

2.  Plan sporządza się na okresy roczne po sporządzeniu projektu budżetu.

3.  Plan zatwierdza Zarząd Powiatu.

§ 65. 1. Nadzór nad wykonaniem zadań ujętych w planach sprawują właściwe Osoby  nadzorujące.

2. Przebieg  i  realizacja planów wydziałów i stanowisk samodzielnych  podlega  systematycznej    kontroli dyrektorów  wydziałów i Osób nadzorujących.

3. Oceny wykonania planów za dany rok dokonuje Zarząd w terminie do końca lutego roku    następnego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:47

drukuj całą stronę

Banery