BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VIII

Zasady podpisywania pism

§ 66.  Do podpisu Starosty w szczególności zastrzeżone są:
1) pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty na podstawie przepisów prawa,
2) pisma i decyzje w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą i Członkami Zarządu,
3) wnioski o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
4) pisma związane z działaniami nadzorczymi Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratora, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli,
5) decyzje w sprawach osobowych dyrektorów, stanowisk samodzielnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
6) listy płac, nagród i premii pracowników Starostwa,
7) decyzje o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami Starostwa,
8) zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezpłatnego,
9) listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,
10) delegacje służbowe dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza,
11)  korespondencja kierowana do:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz  posłów i senatorów,
b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,
d) Wojewody Wielkopolskiego,
e) Marszałków,
f)  Starostów,
g) Naczelników Urzędów Skarbowych.

§ 67. 1. Wicestarosta i Członkowie Zarządu podpisują:
1)  pisma i dokumenty w sprawach należących do ich kompetencji a będących w  zakresie spraw prowadzonych  przez  nadzorowane wydziały,
2)  decyzje w zakresie posiadanych upoważnień  z wyjątkiem decyzji, których wydanie wymagane jest przez przepisy prawa w formie decyzji Zarządu,
3)  odpowiedzi na skargi dotyczące dyrektorów nadzorowanych wydziałów w zakresie udzielonego przez Starostę upoważnienia,
4)  wnioski o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,
5) delegacje służbowe dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

2. Skarbnik podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanego przez niego wydziału,  dotyczące:
1) decyzji w zakresie posiadanych upoważnień,
2) przygotowania wniosków do projektu budżetu i informacji o uchwalonym budżecie oraz  jego zmianach,
3) wniosków o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,
4) wniosków o przyznanie nagród dla pracowników nadzorowanego wydziału,
5) delegacji służbowych dla pracowników nadzorowanego wydziału.

3. Sekretarz  podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanych przez niego wydziałów, dotyczące:
1) materiałów do budżetu,
2) opiniowania wniosków,
3) wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,
4) delegacji służbowych dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,
5) pism i dokumentów w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia.

§ 68. 1. Dyrektorzy wydziałów:
1) aprobują  wstępnie pisma  w  sprawach  należących   do   kompetencji   Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza  według  podziału zadań,
2)  podpisują  pisma  w  sprawach  nie  zastrzeżonych  dla  osób wymienionych  w  pkt. 1 a należących do zakresu działania wydziałów (informacje, opinie, wnioski),
3) podpisują  dokumenty  w  sprawach   dotyczących   organizacji  wewnętrznej  wydziału  i   zadań   dla  poszczególnych stanowisk pracy,
4) delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych wydziałów.

2.  Dyrektorzy wydziałów i ich  zastępcy  podpisują decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty.

3. Dyrektorzy wydziałów określają rodzaje pism, do których upoważnieni są ich zastępcy i inni pracownicy wydziałów oraz nadzorują przygotowanie pism przez pracowników, którzy parafują  je swoim podpisem i datą sporządzenia, umieszczonymi pod tekstem z lewej strony.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-15 14:05

drukuj całą stronę

Banery