BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 73. 1. Obsługę Geodety Powiatowego zapewnia Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej.

2.Obsługa prawna Starostwa lub zadania służby bhp mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 74. 1. Dyrektorzy  komórek organizacyjnych za pośrednictwem Osoby nadzorującej i stanowiska samodzielne obowiązani     przedkładać   Staroście  wnioski   w   sprawach   aktualizacji  niniejszego   regulaminu.

2. W razie wątpliwości, spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.

§  75. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 76. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 27 pkt 14 i  § 29 ust. 4 Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 6 września 2015r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:59

drukuj całą stronę

Banery