BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 29.  Do zadań Wydziału Organizacyjnego  „OP” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
1)  obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,
2)  koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3)  prowadzeniem następujących rejestrów:
a)  uchwał Zarządu,
b)  Zarządzeń Starosty,
c)  wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
d)  umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem  umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,
4)  zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
5)  prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą    w zakresie:
a)  opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
b)  przekazywania wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i innych spraw związanych ze współpracą między Zarządem i Radą oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu,
6)  opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu w tym z wykonania uchwał Rady,
7)  prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
8)  prowadzeniem książki kontroli.

2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1)  opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji,
2)  opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
3)  opiniowaniem zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa,
4)  inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
5)  opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
6)  przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,
7)  administrowanie Intranetem.

3. w zakresie skarg i wniosków:
1)  prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
2)  monitorowaniem terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu skarg i wniosków,
3)  współpracą z Radą Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
4)  przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,

4. w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach z wyjątkiem petycji złożonych do Rady;

5. w zakresie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:
1)  przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych,
2)  wzywaniem do złożenia oświadczenia majątkowego,
3)  publikowaniem oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
4)  analizowaniem danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,
5)  przygotowaniem dla Rady Powiatu informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych i podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami,
6)  przekazywaniem oświadczeń majątkowych i prowadzeniem korespondencji z urzędami skarbowymi w tym zakresie,

6. w zakresie obsługi klientów:
1)  prowadzeniem punktu informacyjnego oraz informacji telefonicznej dla klientów Starostwa,
2)  prowadzeniem kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną,
3)  prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym – Biuletynem Informacji Publicznej w tym prowadzeniem dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,
4)  obsługą punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej-ePUAP w Starostwie,
5)  pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,

7. w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:
1)  prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
2)  prowadzeniem rejestru przesyłek,
3) współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,

8. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej:
1)  zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
2)  współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym.

9. w zakresie archiwum zakładowego:
1)  prowadzeniem archiwum zakładowego,
2)  wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwów zakładowych,
3)  bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
4)  prowadzeniem archiwum elektronicznego,
5)  współpracą z komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie zdawania akt  do archiwum zakładowego,
6)  współpracą z Archiwum Państwowym.

10. w zakresie spraw obywatelskich:
1)  wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych  i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
2)  prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
3)  sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
4)  prawa wypowiedzenia się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia oraz przystąpienia do postępowania sądowego jako zainteresowany,
5)  występowaniem do władz stowarzyszeń o zaprzestanie działalności niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu,
6)  występowaniem do sądu z wnioskiem o:
a)  stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
b)  uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawie,                   
c)  o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w przypadkach określonych w ustawie,                                         
d)  likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie,
7)  wyznaczaniem  terminu  do  usunięcia  uchybień  w  działalności  zarządu  fundacji  a  także  żądaniem dokonania zmiany zarządu fundacji, w przypadkach określonych w ustawie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-16 08:13

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1845
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-16 08:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 15:07