BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 37. Do zadań  Wydziału Nieruchomości „GN" należą czynności związane między innymi z:

1)    sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 207, 207a i 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2)    przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne oraz dokonywaniem obrotu tymi nieruchomościami,

3) oddawaniem nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz stwierdzaniem wygaśnięcia trwałego zarządu oraz stwierdzaniem nabycia prawa trwałego zarządu na rzecz marszałka województwa zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne,

4)  naliczaniem i aktualizowaniem opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu,

5)  orzekaniem w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotu wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej na obszarze Powiatu Poznańskiegoi miasta Poznania w sprawach wyznaczonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,

6)    orzekaniem w sprawach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,

7) wydawaniem w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie lub czasowe zajęcie nieruchomości, w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,

8) ustalaniem w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe oraz w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na obszarze Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania (w sprawach wyznaczonych przez Wojewodę),

9)      przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

10) załatwianiem spraw, dotyczących udzielenia pomocy publicznej w sprawach naliczania i aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

11)   występowaniem do sądów powszechnych z wnioskami o regulację ksiąg wieczystych (przede wszystkim o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wykreślenie hipoteki, wykreślenie ciężaru realnego i innych obciążeń), z wyłączeniem wniosków dotyczących dróg powiatowych,

12)   regulacjami prawnymi nieruchomości objętych reformą rolną,

13)   przyznawaniem działki emerytalnej nieodpłatnie na własność osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu,

14)   nadawaniem nieodpłatnie właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1.01.1983 r. działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione,

15)   przyznawaniem nieodpłatnie osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu, działki gruntu obejmującej budynki, w których znajdują się przydzielone do bezpłatnego korzystania lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze,

16)   regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa łącznie z postępowaniem wieczysto księgowym oraz sporządzaniem sprawozdań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,

17) prowadzeniem ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego oraz ewidencji  nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,

18)    sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu     Państwa wspólnie z Wydziałem Gospodarowania Mieniem,

19) prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących ustanawiania prawa użytkowania nieruchomości na rzecz stowarzyszeń ogrodowych.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:57

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2835
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14