BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

§ 38. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „WŚ” należą czynności  związane między innymi z:

1)  pozwoleniami zintegrowanymi,

2)    decyzjami o dopuszczalnym  poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

3)  powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,

4)  ograniczeniem lub zakazem używania niektórych rodzajów jednostek pływających, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,

5)  tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,

6) zgłoszeniami instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

7)  działaniami w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,

8) decyzjami zobowiązującymi prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego oraz obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,

9)   udostępnianiem informacji o środowisku,

10) kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,

11)   sprawami związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

12)   prowadzeniem następujących rejestrów:

a) rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej – CITES,

b) rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

c) rejestr wydawanych kart wędkarskich,

d) wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

e) rejestr kontroli,

f) rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w tym zakresie,

g) rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
13) edukacją ekologiczną,
14) identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska oraz sporządzaniem i aktualizacją wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

1. w zakresie gospodarki wodnej:

1) ustanawianiem stref ochronnych ujęć wody obejmujących teren ochrony bezpośredniej,

2)  pozwoleniami wodnoprawnymi, 

3) nadzorem nad działalnością spółek wodnych oraz załatwianiem spraw związanych z pełnieniem przez starostę funkcji organu założycielskiego dla tych spółek,

4)  ustalaniem  partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz orzekaniem o wysokości partycypacji zakładów w  kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych,

5)  przeglądami ustaleń pozwoleń wodnoprawnych,

6) ustalaniem linii brzegu  dla cieków naturalnych oraz   naturalnych   zbiorników wodnych,

2. w zakresie ochrony powietrza:

1) handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy  o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie objętym właściwością starosty,

2)  pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

3. w zakresie rybactwa śródlądowego i łowiectwa:

1)   wydawaniem kart wędkarskich,

2) zezwoleniami na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych,

3)  rejestracją sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

4)  zezwoleniami na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

5) zezwoleniami na przetrzymywanie zwierzyny oraz na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

6)  wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,

4. w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:

1)  przyznawaniem środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,  w wyniku m.in. klęsk żywiołowych, pożarów oraz oceną udatności upraw,

2) nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

3)  wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasu  i inwentaryzacji stanu lasu,

4) zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin lub utrudniających widoczność sygnałów i pociągów,

5) kontrolami nasadzeń drzew i krzewów określonych w decyzji Starosty z odroczoną opłatą,

5. w zakresie gospodarowania odpadami:

1)  decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi odpadami,

2)  zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,

3) nadzorem nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,

4)   zezwoleniami na prowadzenie obiektu  unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) opiniami dotyczącymi przywozu odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie powiatu poznańskiego,

6)      nakładaniem obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowania takimi odpadami,

6. w zakresie geologii i górnictwa:

1)  koncesjami na wydobywanie kopalin pospolitych,

2)   projektami robót geologicznych,

3)  dokumentacjami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geologiczno-inżynierskimi,

4)   nadzorem i kontrolą w zakresie wykonywania zadań regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze,

5)  ustalaniem opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,

7. w zakresie  ochrony  gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:

1)   wyłączaniem gruntów rolnych  z produkcji rolniczej,

2) rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji gruntów oraz uznawaniem rekultywacji gruntów za zakończoną.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 11:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-17 08:53

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2282
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-17 08:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-18 16:54