BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 42.  Do zadań Wydziału Edukacji „WE" należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

1)  zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,

2)      ustalaniem planów sieci szkół,

3)  nadzorem nad  zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,

4)      kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,

5)     sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,

6) sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),

7)   kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

8)   występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,

9)      przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,

10)   pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,

11) realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

12)   promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

1)  zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

2)      przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,

3)      monitorowaniem egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4)  monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,

5)  prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,

6)  stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć fakultatywnych i zajęć pozalekcyjnych,

7) wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia  i nagrody,

8)     prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów   i studentów, realizowanych przez  inne instytucje,

9)      wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego,

10) koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych z wymianą uczniów i nauczycieli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i innych,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

1)   prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,

2)      sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,

3)      nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,

4)      przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,

5)      przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      tworzeniem regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych,

7)      wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,

8)  pomocą zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

1) prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiatu poznańskiego,

2) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

4) wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

6) prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół niepublicznych,

7) kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 12:08

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1390
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 12:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15