BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (WŚ-22)


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 203A tel. 61 8410-750


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przekazanie dokumentów wskazanych we wniosku. 


OPŁATY

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

3.  Jednostkowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

a. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

b. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

c.  Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.

d.  Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

4) 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

e. Jeżeli wniosek dotyczy udostępniania informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,5 zł za każdą płytę CD lub DVD. Jeżeli wniosek dotyczy innego nośnika niż płyta CD i DVD, organ (po uzyskaniu zgody wnioskującego) pobiera opłatę równą, kosztowi zakupu nośnika. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

4. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

5. Opłatę, o której mowa w pkt. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy urzędu w Banku Handlowym O/Poznań nr 77 1030 1247 0000 0000 3491 6241, lub przy odbiorze przesyłki.

6. Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN*. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

*Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.

7. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 203A, tel. 61 8410- 750.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2010.06.07
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-07-14 10:55
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 14:03

Wizytówka

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - fotokod

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 1316 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-19 14:51 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-23 15:12
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.