BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Katarzyna Dobrowolska
tel.: 61 8410-554
fax: 61 8480-556
e-mail: katarzyna.dobrowolska@powiat.poznan.pl  
III piętro, pok. 308A

Z-ca Dyrektora Wydziału
Małgorzata Walczak
tel.: 61 8410-674 
e-mail: malgorzata.walczak@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 309

Pracownicy Wydziału:
tel. 61 8410-684
tel. 61 8418-824
tel. 61 2228-978
tel. 61 2269-219
tel. 61 8410-587
tel. 61 8410-687
III piętro, pok. 308


 Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z: 

 1. planowaniem i realizacją konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz urządzeń, znajdujących się wewnątrz budynku Starostwa lub związanych ze Starostwem,
 2. realizacją zadań i usług związanych z:
  a) utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,
  b) dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych, serwisem wind i platform,
 3. prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku Starostwa,
 4. prowadzeniem spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,
 5. prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku  Starostwa,
 6. obsługą transportową Starostwa w tym eksploatacją samochodów służbowych,
 7. usługą parkingową,
 8. zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami, ewidencją  wyposażenia należącego do Starostwa,
 9. prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 10. zamawianiem pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,
 11. prowadzeniem ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych,
 12. prowadzeniem Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych,
 13. współpracą z Wydziałem Gospodarowania Mieniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Walczak
  data wytworzenia: 2008-03-13
 • opublikował: Pindera Alina
  data publikacji: 2003-07-08 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 14:47

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Administracyjnym

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-18 11:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 12:01

OFERTA WYNAJMU SAL

 • wynajem sal
  Strona tytułowa - Oferta wynajmu sal
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Węglarz
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-29 12:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 10:02

drukuj całą stronę

Banery