BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Aleksandra Waszak 
tel.: 61 8410-574
fax: 61 8480-556
e-mail: aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl  
III piętro, pok. 308A

Z-ca Dyrektora Wydziału
Katarzyna Dobrowolska
tel.: 61 8410-554 
e-mail: katarzyna.dobrowolska@powiat.poznan.pl

III piętro, pok. 309

Pracownicy Wydziału:
tel. 61 8410-684
tel. 61 8410-674
tel. 61 8418-824
tel. 61 2228-978
tel. 61 8410-587
tel. 61 8410-687
III piętro, pok. 308


 Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z: 

1. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

1) planowaniem i realizacją konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz urządzeń, znajdujących się wewnątrz budynku Starostwa lub związanych ze Starostwem,

2) realizacją zadań i usług związanych z:

a)  utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,

b) dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych, serwisem wind i platform,

3) prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku Starostwa,

4) prowadzeniem spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,

5) prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku  Starostwa,

6) obsługą transportową Starostwa w tym eksploatacją samochodów służbowych,

7) usługą parkingową,

8) zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami, ewidencją  wyposażenia należącego do Starostwa,

9) prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,

10) zamawianiem pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji, 

11) prowadzeniem ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych,

12) prowadzeniem Powiatowego  Biura Rzeczy Znalezionych,

13) współpracą z Wydziałem Gospodarowania Mieniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Walczak
  data wytworzenia: 2008-03-13
 • opublikował: Pindera Alina
  data publikacji: 2003-07-08 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 11:58

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Administracyjnym

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-18 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 11:44

OFERTA WYNAJMU SAL

 • Oferta wynajmu sal
  Strona tytułowa - Oferta wynajmu sal
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Węglarz
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-29 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-12 14:15

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19144
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-18 11:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-19 15:50