BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sekretariat Wydziału
telefon: 61 8410-538, 61 8418-806
fax: 61 8410-611
e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
parter, pokój 021


Dyrektor Wydziału
Małgorzata Kaniewska

telefon:  61 8410-610
fax:  61 8410-611
e-mail: malgorzata.kaniewska@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 024 

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Kominek

telefon: 61 8410-699
e-mail: agnieszka.kominek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 032


Referat do spraw Rejestracji Pojazdów

Kierownik Referatu
Błażej Prajs

telefon: 61 8410-606
e-mail: blazej.prajs@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 020


Referat do spraw Rejestracji Pojazdów przez podmioty korporacyjne


Kierownik Referatu
Wojciech Kaczmarek

telefon: 61 2228-962
e-mail: wojciech.kaczmarek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 035

Filie wydziału Komunikacji i Transportu

Kierownik Filii w Czerwonaku
Łukasz Waraczewski

telefon: 61 2269-235
e-mail: lukasz.waraczewski@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Pobiedziskach
Bartosz Górka

telefon: 61 8977-171
e-mail: bartosz.gorka@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Stęszewie
Aleksandra Tonder

telefon: 61 8130-077
e-mail: aleksandra.tonder@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Swarzędzu
Iwona Śpiewak

telefon: 61 6511-265
e-mail: iwona.spiewak@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Tarnowie Podgórnym
Dariusz Tonder

telefon: 61 8959-241
e-mail: dariusz.tonder@powiat.poznan.pl

Zadania Referatów oraz Filii WKiT:

 1. prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
 2. rejestrowanie pojazdów,
 3. wyrejestrowanie pojazdów,
 4. wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 5. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdów,
 6. wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
 7. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 8. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

Informacja w sprawie rejestracji pojazdu: 61 8410-748

Informacje w sprawie odbioru dowodu rejestracyjnego i tablic: 61 8410-607


Referat
do spraw Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami

Kierownik Referatu
Renata Taszarek

telefon: 61 8410-609
e-mail: renata.taszarek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 026

Zadania Referatu:

 1. prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 2. wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 5. zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 6. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 7. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 8. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • Informacje w sprawach uzyskania uprawnień:        61 8410-600, 61 8410-604
   
 • Informacje w sprawach odbioru praw jazdy:          61 8410-600, 61 8410-604
   
 • Informacja w sprawie zatrzymanych praw jazdy:    61 8410-605, 61 8410-735
   

Referat do spraw Działalności Gospodarczej

Kierownik Referatu
Justyna Płóciennik

telefon: 61 2228-964
e-mail:
justyna.plociennik@powiat.poznan.pl

parter, pokój 036

Zadania Referatu:

 1. wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
 2. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 3. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 4. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 5. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
 6. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
 7. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
 8. kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
 9. wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 10. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 11. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 12. sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
 13. wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 14. zgłaszanie do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, kandydatów na instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
 15. sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,
 16. wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 17. wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,
 18. wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 19. realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),


 Schematy kontroli


Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - 508,1kB   PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów        - 508,22kB PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe     - 55,06kB   PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne - 48,5kB PDF


 

 • Informacja w sprawach SKP (Stacji Kontroli Pojazdów), OSK (Ośrodków Szkolenia Kierowców):
  61 2228-974, 61 8418-811, 61 8410-778
 • Informacja w sprawach działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych:
  61 8410-608, 61 8410-727, 61 2228-963


Referat do spraw Ewidencji Akt Pojazdów i Kierowców

Kierownik Referatu
Anna Rojek

telefon: 61 8410-659
e-mail: anna.rojek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 025

Zadania Referatu:

 1. prowadzenie ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,
 2. uzupełnianie posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,
 3. udostępnianie danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 34 Regulaminu Organizacyjnego - zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 2006-10-05
 • opublikował: Bestyński Konrad
  data publikacji: 2003-06-16 16:27
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 09:46

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa o samorządzie powiatowym
 • ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa o transporcie drogowym
 • ustawa o kierujących pojazdami

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a. dostępu do swoich danych osobowych,
        b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
        c. żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-04-16 15:48
 • zmodyfikował: Bestyński Konrad
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 09:22

drukuj całą stronę

Banery