BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sekretariat Wydziału
telefon: 61 8410-538, 61 8418-806
fax: 61 8410-611
e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
parter, pokój 021


Dyrektor Wydziału
Wojciech Kaczmarek
telefon:  61 8410-610
fax:  61 8410-611
e-mail: wojciech.kaczmarek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 024

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Kominek

telefon: 61 8410-699
e-mail: agnieszka.kominek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 032


Referat do spraw Rejestracji Pojazdów

Kierownik Referatu
Błażej Prajs

telefon: 61 8410-606
e-mail: blazej.prajs@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 020


Referat do spraw Rejestracji Pojazdów przez podmioty korporacyjne


Kierownik Referatu
Dawid Łuczak
telefon: 61 2228-962
e-mail: dawid.luczak@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 035

Filie wydziału Komunikacji i Transportu

Kierownik Filii w Czerwonaku
Łukasz Waraczewski

telefon: 61 2269-235
e-mail: lukasz.waraczewski@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Pobiedziskach
Bartosz Górka

telefon: 61 8977-171
e-mail: bartosz.gorka@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Stęszewie
Dorota Sikora

telefon: 61 8130-077
e-mail: dorota.sikora2@powiat.poznan.pl 

Kierownik Filii w Swarzędzu
Iwona Śpiewak

telefon: 61 6511-265
e-mail: iwona.spiewak@powiat.poznan.pl

Kierownik Filii w Tarnowie Podgórnym
Dariusz Tonder

telefon: 61 8959-241
e-mail: dariusz.tonder@powiat.poznan.pl

Zadania Referatów oraz Filii WKiT:

 1. prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
 2. rejestrowaniem pojazdów,
 3. wyrejestrowaniem pojazdów,
 4. wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 5. przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów,
 6. wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
 7. nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
 8. czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
 9. prowadzeniem spraw związanych z nakładaniem kar w zakresie art. 140 mb  ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Informacja w sprawie rejestracji pojazdu: 61 8410-748

Informacje w sprawie odbioru dowodu rejestracyjnego i tablic: 61 8410-607


Referat
do spraw Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami

Kierownik Referatu
Renata Taszarek

telefon: 61 8410-609
e-mail: renata.taszarek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 026

Zadania Referatu:

 1. Prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień.
 2. Wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem.
 3. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 4. Realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 5. Zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 6. Cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 7. Kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne.
 8. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 9. Wydawanie zaświadczeń z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami.
 • Informacje w sprawach uzyskania uprawnień:        61 8410-600, 61 8410-604
   
 • Informacje w sprawach odbioru praw jazdy:          61 8410-600, 61 8410-604
   
 • Informacja w sprawie zatrzymanych praw jazdy:    61 8410-605, 61 8410-735
   

Referat do spraw Działalności Gospodarczej

Kierownik Referatu
Justyna Płóciennik

telefon: 61 2228-964
e-mail:
justyna.plociennik@powiat.poznan.pl

parter, pokój 036

Zadania Referatu:

 1. wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
 2. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 3. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 4. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 5. wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
 6. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
 7. przekazywaniem do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
 8. kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
 9. wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 10. wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 11. rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 12. sporządzaniem analizy i podawaniem do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
 13. wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 14. zgłaszaniem do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, kandydatów na instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
 15. sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,
 16. wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 17. wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,
 18. wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 19. realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),


 Schematy kontroli


Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - 508,1kB   PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów        - 508,22kB PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe     - 55,06kB   PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne - 48,5kB PDF


 

 • Informacja w sprawach SKP (Stacji Kontroli Pojazdów), OSK (Ośrodków Szkolenia Kierowców):
  61 2228-974, 61 8418-811, 61 8410-778
 • Informacja w sprawach działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych:
  61 8410-608, 61 8410-727, 61 2228-963


Referat do spraw Ewidencji Akt Pojazdów i Kierowców

telefon: 61 8410-659
parter,
pokój 025

Zadania Referatu: 

 1. prowadzeniem ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,
 2. uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,
 3. udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.
  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 34 Regulaminu Organizacyjnego - zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 2006-10-05
 • opublikował: Bestyński Konrad
  data publikacji: 2003-06-16 16:27
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-28 11:55

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa o samorządzie powiatowym
 • ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa o transporcie drogowym
 • ustawa o kierujących pojazdami

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a. dostępu do swoich danych osobowych,
        b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
        c. żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-04-16 15:48
 • zmodyfikował: Bestyński Konrad
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 09:22

drukuj całą stronę

Banery