BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Lis-Nożyńska
tel. 61 2228-969
e-mail: monika.lis-nozynska@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 330

Zastępca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Przybylska
tel. 61 8410-754
e-mail: agnieszka.przybylska@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 329


Pracownicy Wydziału:
tel. 61 8410-701
tel. 61 8410-570
tel. 61 8418-807
tel. 61 2269-204

tel. 61 2228-968

III piętro, pok. 329 oraz pok. 331

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół i placówek:

 1. zakładaniem nowych szkół i placówek, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 4. sprawowaniem nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych, sprawozdawczością oświatową,
 5. weryfikacją naliczeń części oświatowej subwencji ogólnej,
 6. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 7. współpracą z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych dotyczących zagadnień związanych z zadaniami Wydziału Edukacji,
 8. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla szkół i placówek,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 3. opracowywaniem procedury i przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 4. tworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 5. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
 6. prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez inne instytucje,
 7. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego,

3. w zakresie kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański,
 2. prowadzeniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach,
 3. przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora,
 4. przeprowadzaniem spraw dot. awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. opracowywaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 6. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 7. prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół  i placówek, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiatu poznańskiego,
 2. wydawaniem zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 3. wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 6. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.
  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przybylska
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Pietryga Piotr
  data publikacji: 2005-02-16 12:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Przybylska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 11:12

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE EDUKACJI

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych,
 • Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim,
 • Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 • Uchwała Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przybylska
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 08:57
 • zmodyfikował: Agnieszka Przybylska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 11:13

Informacja o obowiązującej w roku 2023 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-04-18 09:46

Informacja o obowiązującej w roku 2022 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji


Informacja o obowiązującej w roku 2021 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji


Informacja o obowiązującej w roku 2020 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-03 10:29

Informacja o obowiązującej w roku 2019 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-18 13:47

Informacja o obowiązującej w roku 2018 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-18 13:52

Podstawowa kwota dotacji w roku 2017 oraz statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:45
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 09:46

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w miesiącu październiku w roku 2017 oraz zaktualizowana statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 oraz 30.09.2017 roku

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-09 07:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 10:30

drukuj całą stronę

Banery