BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Lis-Nożyńska
e-mail: monika.lis-nozynska@powiat.poznan.pl
tel. 61 2228-969
III piętro, pok. 330

Z-ca Dyrektora Wydziału
Piotr Pietryga
e-mail: piotr.pietryga@powiat.poznan.pl
tel.: 61 8410-564
III piętro, pok. 329 A


Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-701
tel.: 61 8410-754
tel.: 61 8410-570
tel.: 61 8418-807

tel.: 61 2269-204
tel.: 61 2228-968
III piętro, pok. 302, 329 oraz pok. 331

Do podstawowych zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

 1. zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. nadzorem nad zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
 4. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
 5. sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
 6. sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
 7. kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 8. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 9. przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,
 10. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
 11. realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu Powiatu Poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
 3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 4. monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
 5. prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 6. stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów,
 7. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
 8. prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez  inne instytucje,
 9. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego,
 10. koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych  z wymianą uczniów lub/i nauczycieli,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 2. występowaniem do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 3. sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, w części należącej do kompetencji organu prowadzącego,
 4. nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
 5. przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora  i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
 6. przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. tworzeniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 8. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 9. udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu Poznańskiego,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 3. wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 6. ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
 7. ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów lub wychowanków oraz aktualizowaniem tych informacji,
 8. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.

 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Pietryga
  data wytworzenia: 2009-11-05
 • opublikował: Pietryga Piotr
  data publikacji: 2005-02-16 12:33
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 10:26

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE EDUKACJI

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych,
 • Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim,
 • Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 • Uchwała Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Pietryga
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 08:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 10:27

Informacja o obowiązującej w roku 2021 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji


Informacja o obowiązującej w roku 2020 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-03 10:29

Informacja o obowiązującej w roku 2019 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-18 13:47

Informacja o obowiązującej w roku 2018 rocznej i miesięcznej kwocie dotacji

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-18 13:52

Podstawowa kwota dotacji w roku 2017 oraz statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:45
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 09:46

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w miesiącu październiku w roku 2017 oraz zaktualizowana statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 oraz 30.09.2017 roku

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-09 07:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 10:30

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 32769
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-04-19 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-19 16:53