BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Dyrektor Wydziału
Katarzyna Sorge-Krzyżaniak
tel.: 61 8410-584
e-mail: katarzyna.sorge-krzyzaniak@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IVp. pok.416

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-698
tel.: 61 8418-803
tel.: 61 8410-767
tel.: 61 8410-709
tel.: 61 8410-752
tel.: 61 8410-512

tel.: 61 2269-231
tel.: 61 2269-232

ul. Słowackiego 8, IVp. pok.414, 416

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. opracowywaniem projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
 2. kompleksowym przygotowywaniem  procesów   inwestycyjnych  w   tym  uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,  koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę  oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,
 3. nadzorowaniem i koordynowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 4. przygotowywaniem propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
 5. opracowywaniem okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
 6. inicjowaniem i koordynowaniem inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,
 7. pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego,
 8. przedkładaniem Zarządowi Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych oraz sprawdzaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonanych w oparciu o zaakceptowane koncepcje,
 9. sporządzaniem kosztorysów inwestorskich,
 10. opiniowaniem celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Jaskulska
  data wytworzenia: 2003-06-12
 • opublikował: Jaskulska Joanna
  data publikacji: 2003-06-12 13:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 09:20

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Inwestycji i Remontów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez
  e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-06-14 15:26
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 15:35

drukuj całą stronę

Banery