BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Godziny przyjęć klientów:

Przyjmowanie wniosków:

   poniedziałek:     7:30 - 16:30
   wtorek - piątek:     7:30 - 14:30

Informacja telefoniczna:

   poniedziałek - piątek:     7:30 - 14:30

Wydawanie orzeczeń:

   poniedziałek:     7:30 - 16:30
   wtorek - piątek:     7:30 - 14:30

e-mail zespołu: orzekanie@powiat.poznan.pl

tel.: 61 8410-704, 61 8410-705 lub 61 8410-706

Dyrektor Wydziału
Marzenna Perkowska
e-mail: marzena.perkowska@powiat.poznan.pl
parter, pok. 031 C
tel. 61 2228-850

Zastępca Dyrektora Wydziału
Natalia Kubiak
e-mail: natalia.kubiak@powiat.poznan.pl

parter, pok. 031 A
tel.: 61 2228-859, 61 8410-749

Sekretarz
Elwira Zegar

e-mail: elwira.zegar@powiat.poznan.pl
parter, pok. 031 A
tel. 61 2228-859

Kierownik Referatu Administracyjnego
Joanna Paluszkiewicz
e-mail: joanna.paluszkiewicz@powiat.poznan.pl
parter, pok. 016
tel. 61 8410-705

Koordynator Stanowiska Obsługi Klienta
Agnieszka Żarna
parter, pok. 08

Referat Administracyjny
Katarzyna Główczak
Marzena Grzelka
Wojciech Guzikowski
Paweł Klorek
Nina Kmieciak
Katarzyna Michalska
Katarzyna Mirowska-Łyskawa
Monika Młyńczak
Szymon Przybylski
Zuzanna Rutkowska
Beata Rynowiecka
Magdalena Wolanin
Alina Zbierska
Roksana Żakowska

parter, pok. 07, 08, 016, 022

Stanowiska do spraw ewidencji
Piotr Generowicz
Marcin Pyszniak
parter, pok. 031 B
tel. 61 2228-961

Rejestracja/Informacja
parter, pok. 030

Kierownik Referatu Orzeczniczego
Dorota Cieślak
e-mail: dorota.cieslak@powiat.poznan.pl
parter, pok. 031 B

Przewodniczący składów orzeczniczych
lek.med. Ewa Chirowska-Jankowska
lek.med. Mariusz Ganske
lek.med. Witold Goździk
dr n. med. Katarzyna Grabańska-Martyńska
lek.med. Maria Idziak
dr n. med. Małgorzata Karolczak-Kulesza

lek.med. Jadwiga Kurpiewska-Wachowiak
lek.med. Elżbieta Maciejewska
lek.med. Robert Matuszewski
dr n. med. Barbara Osińska-Kapturek
lek.med. Michał Ratajczak
lek.med. Ewa Śpikowska
lek.med. Iwona Tuzel


Członkowie zespołu do spraw orzekania
Natalia Dobczyńska

Sylwia Marciniak
Paulina Owczarzak
Joanna Puzdrowska
Alicja Sendys
Elżbieta Stachera

Anna Szczepankiewicz
Lidia Zalewska-Susmarska
Agnieszka Zielińska

Samodzielne stanowisko do weryfikacji orzeczeń:
Edyta Błaszkowiak
parter, pok. 023

Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań
:

 1. o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
 2. o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 3. o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Do zadań Wydziału należy m.in. wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.

Pomieszczenia zespołu są w pełni przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Generowicz
  data wytworzenia: 2004-04-29
 • opublikował: Piotr Generowicz
  data publikacji: 2004-04-29 10:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-16 08:26

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POZNANIU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ulicy Słowackiego 8, 60-823 Poznań oraz  Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gieparda-Bereszyńska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 10:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 13:48

drukuj całą stronę

Banery