BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ III

Organizacja Starostwa

 

§ 18. 1.  Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą wydziały, wymienione w ust. 2 pkt 1-26 i stanowiska samodzielne, wymienione w ust. 2 pkt 27-31.

2. Przy  znakowaniu spraw stosuje się następujące symbole dla oznaczenia komórek organizacyjnych:

1)    Biuro Rady                                                                                                        „BR"

2)    Gabinet Starosty                                                                                              „GS"

3)    Wydział Organizacyjny                                                                                    „OP"

4)    Wydział Finansów                                                                                            „FN"

5)    Wydział Administracyjny                                                                                „WA"

6)    Biuro  Zamówień Publicznych                                                                        „ZP”

7)    Wydział Komunikacji i Transportu                                                                 „KT"  

8)    Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej                                „AB"

9)   Wydział Promocji i Aktywności Społecznej                                                   „PR"

10)  Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów                                                    „WP”

11)  Wydział Nieruchomości                                                                                  „GN"    

12)  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                „WŚ"

13)  Wydział Radców Prawnych                                                                            „RP”

14)  Wydział Audytu i Kontroli                                                                              „KO”

15)  Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego                               „ZK"

16)  Wydział Edukacji                                                                                              „WE"

17)  Wydział Inwestycji i Remontów                                                                    „ZI"

18)  Wydział Gospodarowania Mieniem                                                             „ZN”

19)  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                         „ZD" 

20)  Wydział Informatyki                                                                                        „WI”

21)  Wydział Kadr i Płac                                                                                          „WK”

22)  Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów                                            „RK”

23)  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności              „PZ"

24)  Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej                                                   „WD"

25)  Powiatowy Konserwator Zabytków                                                             „KZ”

26)  Wydział Ochrony Informacji Niejawnych                                                    „PN"

27) Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego                                „TP”

28) Samodzielne Stanowisko ds. BHP                                                                  „BHP”

29) Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego   „PP”

30) Geodeta Powiatowy                                                                                          „GP”

31) Administrator Bezpieczeństwa Informacji                                                     „ABI”

§ 19.  Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 20.  Do wspólnych zadań wydziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

1) prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu,

2) przygotowywanie propozycji projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Osoby nadzorującej,

3) realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty,

4) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu,

5) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Osobą nadzorującą interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

6) współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań,

7) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania materiałów do projektu budżetu,

8) przygotowywanie wyjaśnień w sprawach złożonych skarg i wniosków oraz petycji,

9) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

10) wykonywanie zadań oraz przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

11) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i  informacji niejawnych,

12) przedstawianie propozycji na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,

13) realizacja zadań wyborczych przez organy Powiatu,

14) wykonywanie nałożonych zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

§ 21. 1. Starosta może upoważnić pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np. „ pełnomocnik do spraw..., doradca, asystent, koordynator, rzecznik  prasowy ” itp.

2. Starosta w drodze zarządzenia określa tryb wyboru i działania reprezentanta załogi.

§ 22. 1. Organizację wewnętrzną wydziałów, a w szczególności:

 1. liczbę etatów w wydziale,
 2. liczbę zastępców dyrektora,
 3. podział na referaty i stanowiska pracy,
 4. schemat organizacyjny wydziału,
 5. rodzaje rejestrów publicznych i innych rejestrów  prowadzonych w wydziale,
 6. procedury kontroli wewnętrznej i dokumentowanie procesu kontroli,

określa zarządzeniem Starosta. Projekt zarządzenia opracowuje dyrektor wydziału w uzgodnieniu z Osobą nadzorującą wydział.

2. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników wydziałów przygotowują dyrektorzy wydziałów a zatwierdza Starosta po zaopiniowaniu przez Osobę    nadzorującą.

3. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień dyrektorów wydziałów oraz stanowisk samodzielnych przygotowuje Wydział Kadr i Płac a zatwierdza Starosta, po zaopiniowaniu przez Osobę nadzorującą.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-29 08:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 08:58

drukuj całą stronę

Banery