BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VI

Przyjęcia klientów

Tryb załatwiania skarg i wniosków

 

§ 58. 1. Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00-16.00.  W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu  przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 13.00-16.00.

2. Dyrektorzy wydziałów przyjmują klientów w godzinach pracy Starostwa.

3. Pozostali pracownicy  Starostwa przyjmują klientów codziennie w obrębie ustalonych godzin przyjęć.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach określonych  w ust. 1  winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.

5. Po godzinach pracy Starostwa, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-17.30 przez Sekretarza Powiatu, a w razie jego nieobecności przez wskazanego przez Starostę, Członka Zarządu Powiatu.

§ 59. 1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w elektronicznym rejestrze skarg i wniosków.

2. Rejestr skarg i wniosków prowadzony i nadzorowany jest odrębnie przez:

1)  Wydział Organizacyjny w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Starosty, Wicestarosty  i Członków Zarządu, dyrektorów wydziałów, składanych pisemnie lub w ramach osobistej interwencji klienta,

2) Biuro Rady, w zakresie skarg i wniosków, w których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 60. Pracownik przyjmujący klienta w sprawie skargi lub wniosku wnoszonych ustnie, jest obowiązany sporządzić protokół przyjęcia zawierający:

1) datę przyjęcia,

2) imię, nazwisko i adres składającego,

3) zwięzłe określenie sprawy,

4) imię i nazwisko przyjmującego,

5) podpis składającego.

§ 61. Dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne odpowiedzialni są za:

1)  powiadomienie Osoby nadzorującej o złożeniu skargi lub wniosku,

2)  wszechstronne wyjaśnianie skarg i wniosków i niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

§ 62. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.

2. Skargi dotyczące Starosty, Zarządu Powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i  innych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu, z wyjątkiem spraw określonych  ust. 1.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 12:00

drukuj całą stronę

Banery