BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ IX

Redagowanie  i opracowywanie aktów prawnych

 

§ 69.  Dyrektorzy   wydziałów  i   stanowiska samodzielne  w  porozumieniu  z   Osobą   nadzorującą, każdy w  zakresie swego działania,   przygotowują   propozycje projektów  aktów  prawnych  Rady,  Zarządu i Starosty w  szczególności z uwzględnieniem postanowień ustawy o samorządzie powiatowym, Statutu a  także innych przepisów prawa.

§ 70.  Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje:

1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne  przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu,

 2) zarządzenia:

     a) w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa,

     b) w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych,

 3) akty prawne o innej nazwie, wynikające z przepisów szczególnych.

§ 71. Szczegółowe zasady redagowania i opracowania aktów prawnych oraz zasady przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz zasady redagowania i opracowania decyzji, postanowień i zaświadczeń Starosta określa w drodze zarządzenia.

§ 72.  Oryginały aktów prawnych przechowują:

    1)    Biuro Rady-uchwał Rady i zawartych  porozumień,

    2)   Wydział Organizacyjny-uchwał Zarządu i Zarządzeń Starosty oraz upoważnień  do wydawania  decyzji administracyjnych i  pełnomocnictw,

    3)  właściwe  merytorycznie  wydziały  i  stanowiska  samodzielne-decyzji i innych aktów.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 12:08

drukuj całą stronę

Banery