BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

§ 73. Obsługa prawna Starostwa lub zadania służby bhp mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 74. 1. Dyrektorzy  komórek organizacyjnych za pośrednictwem Osoby nadzorującej i stanowiska samodzielne obowiązani  są   przedkładać   Staroście  wnioski   w   sprawach   aktualizacji  niniejszego   regulaminu.

2. Spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.

§  75. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 76. Uchyla się Uchwałę Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zmienioną Uchwałą Nr 781/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 r.

§ 77. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2018 r.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 12:11

drukuj całą stronę

Banery