BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 27. Do zadań wydziału Biuro Rady „BR” należą czynności związane między innymi z:

1) przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
2) obsługą programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń komisji i sesji Rady, gromadzeniem i publikowaniem dokumentów na posiedzenia oraz dystrybucją tych materiałów dla Radnych,
3) wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
4) przyjmowaniem i prowadzeniem ewidencji projektów uchwał Rady oraz organizowaniem ich opiniowania przez właściwe komisje Rady,
5) prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,

6) prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
7) prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,

8) wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,
9) udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
10) czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
11) prowadzeniem ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz ich rozliczaniem,
12) prowadzeniem rejestru skarg i wniosków, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu,
13) prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
14) przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
15) reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,
16) opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego,
17) rozpatrywaniem petycji, złożonych do Rady.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 09:12

drukuj całą stronę

Banery