BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 28.  Do zadań wydziału Gabinet  Starosty „GS” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

1) prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu,

2) prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,

3) przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu,

4)  organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,

5) prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,

6) prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,

7) współpracą ze środkami masowego przekazu, i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu poznańskiego,

8) bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,

9) organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

10)  przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów  

informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,

11) obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji    

w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności:

1) organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,

2) organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,

3) realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,

4) współpracą z instytucjami i organizacjami  zagranicznymi,

5) poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,

6) prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako „j.s.t.), w szczególności:

1) organizacją wizyt przedstawicieli j.s.t. w Powiecie Poznańskim,

2) organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych j.s.t.,

3) realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego   a innymi j.s.t.,

4) współpracą z instytucjami i organizacjami lokalnymi.

4. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

1) współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,

2) przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,

3) tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,

4) udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,

5) podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,

6) organizowaniem imprez, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących Powiatu Poznańskiego,

7) prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl .

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 09:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 09:16

drukuj całą stronę

Banery