BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 30.  Do zadań Wydziału Finansów „FN” należą czynności związane między innymi z:

1. wykonywaniem obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:

1) prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej, przygotowaniem projektu  sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,

3)  kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

4) współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,

5) opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,

6) dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

2. prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

1) prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,

2) prowadzeniem ewidencji i pobieraniem wybranych dochodów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów Skarbu Państwa,

3) prowadzeniem ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów,

4) windykacją należności Powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

5) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

6) współdziałaniem z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i innymi organizacjami,

7) opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i ochrony wartości pieniężnych,

8)  przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

9)  prowadzeniem obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

10)  opracowaniem projektu instrukcji obiegu dokumentów  finansowo-księgowych, polityki rachunkowości i nadzorowaniem jej przestrzegania,

11) prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej projektów, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

12) sporządzaniem w imieniu Powiatu Poznańskiego deklaracji podatkowej i innych sprawozdań i zestawień, wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 09:45

drukuj całą stronę

Banery