BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 33. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu „KT” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie rejestracji pojazdów:

1) prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,

2) rejestrowaniem pojazdów,

3) wyrejestrowaniem pojazdów,

4) wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,

5) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów,

6) wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,

7) nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,

8) czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,

2. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

1) prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

2) wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,

3) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,

4) realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

5) zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

6) cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

7) kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

8) wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

3. w zakresie działalności gospodarczej:

1) wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,

2) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 

3) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,


4) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

5) wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,

6)
wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,

7)
kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,

8)
wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

9)
wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

10)
rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,

11)
sporządzaniem analizy i podawaniem do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,

12)
wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

13)
sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,

14)
wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,

15)
wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,

16)
wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,

17)
realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),
 

4. w zakresie ewidencji akt pojazdów i kierowców:

1) prowadzeniem ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,

2) uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,

3) udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 10:07

drukuj całą stronę

Banery