BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 41.  Do zadań Wydziału  Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego  „ZK” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:

1) monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego,

2) obsługą Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,

3) realizowaniem zadań samorządu powiatowego, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,

4) współpracą ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,

2. w zakresie zarządzania kryzysowego:

1) realizowaniem zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowaniem i aktualizowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,

2) zapewnieniem przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

3) monitorowaniem, analizą i przygotowaniem propozycji oceny zagrożeń,

4) obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,

5) udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego,

3. w zakresie spraw obrony cywilnej:

1) udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

2) opracowaniem i aktualizacją Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego,

4. w zakresie spraw obronnych:

     1) udziałem w wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:
                a) udziałem w planowaniu operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
                b) udziałem w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
                c) udziałem w realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
                d)
udziałem w realizacji współpracy cywilno-wojskowej,
                e) udziałem w planowaniu i organizacji świadczeń na rzecz obrony,
                f) organizowaniem akcji kurierskiej,

2) organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 10:45

drukuj całą stronę

Banery