BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 42.  Do zadań Wydziału Edukacji „WE" należą czynności związane między innymi z:                           

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

 1. zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. nadzorem nad  zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
 4. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
 5. sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
 6. sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
 7. kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 8. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 9. przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,
 10. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
 11. realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu Powiatu Poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
 3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 4. monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
 5. prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 6. stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów,
 7. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
 8. prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez  inne instytucje,
 9. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego,
 10. koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych  z wymianą uczniów lub/i nauczycieli,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 2. występowaniem do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 3. sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, w części należącej do kompetencji organu prowadzącego,
 4. nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
 5. przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora  i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
 6. przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. tworzeniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 8. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 9. udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół  i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

1)  prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu Poznańskiego,

2) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

4) wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

6) prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,

7) ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

8) ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów lub wychowanków oraz aktualizowaniem tych informacji,

9) kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji  z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-29 10:52

drukuj całą stronę

Banery