BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 45. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia „ZD” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

1) opracowywaniem,  wdrażaniem, realizowaniem i finansowaniem programów polityki zdrowotnej,  kierowanych do mieszkańców Powiatu,

2) nadzorem właścicielskim nad Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna,

3) ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

4) dostarczaniem na pisemne żądanie Wojewody informacji niezbędnych do sporządzania  projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego oraz  opiniowaniem jego aktualizacji,

5) realizowaniem zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz przekazywaniem informacji w tym zakresie właściwemu wojewodzie,

2. w zakresie spraw społecznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1) prowadzeniem spraw należących do kompetencji organu prowadzącego  w odniesieniu do placówek  opiekuńczo – wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

2) realizowaniem porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wzajemnych  rozliczeń finansowych  w  zakresie   umieszczania  dzieci w pieczy zastępczej,

3) zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nieodpłatnej pomocy prawnej,

4) działaniami związanymi z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym zapewnianiem miejsc w izbie wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu,

5) prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą  o nieodpłatnej pomocy  prawnej oraz edukacji prawnej,

3. w  zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

1) prowadzeniem bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) udzielaniem informacji, dotyczących ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,

3) realizowaniem zawartych porozumień i umów w  zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej,

4. w zakresie udzielania pomocy repatriantom oraz kombatantom i osobom represjonowanym:

1) udzielaniem pomocy repatriantom, dotyczącej aktywizacji zawodowej,

2) przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie, poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego  w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wypłacaniem kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę Poznańskiego,

4) zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,

5. w zakresie spraw obywatelskich:     

1) wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,

2) przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu-do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,

3) powołaniem osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu,

6. w zakresie współpracy:

1) z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia w tym profilaktyki i promocji zdrowia, w zakresie zadań pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych,

2) z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób   Niepełnosprawnych,

3) współpracą i koordynowaniem działań związanych z prawidłową realizacją zadań Powiatu, dotyczących pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i aktywizacji bezrobotnych wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, służby zatrudnienia a w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 11:11

drukuj całą stronę

Banery