BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 47.  Do zadań Wydziału  Kadr i Płac  „WK” należą czynności związane między innymi z:

1) opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,

2) opracowywaniem projektu Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa i jego nowelizacji,

3) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym ewidencji czasu pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,

4) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,

5) prowadzeniem akt osobowych kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,

6) sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,

7) prowadzeniem spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,

8) opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji,

9) prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

10) planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji  płacowej,

11) naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,

12) rozliczaniem ryczałtów za jazdy lokalne, zakupów biletów ZTM, nagród dla uczniów i zapomóg dla nauczycieli,

13) naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  składek na ubezpieczenie społeczne,

14) sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla uzyskania prawa do emerytury, ustalenia wysokości kapitału początkowego i świadectw rekompensacyjnych,

15) prowadzeniem  we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru na  stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

16) opracowywaniem planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,

17) koordynowaniem  dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

18) koordynowaniem i monitorowaniem spraw związanych ze służbą przygotowawczą we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

19) opiniowaniem kart opisu stanowisk pracy,

20) monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,

21) prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:17

drukuj całą stronę

Banery