BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 50.  Do zadań Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej „WD” należą czynności związane między  innymi z:

1. w zakresie zarządzania ruchem i  bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 1. wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 2. uzgadnianiem wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 3. uzgadnianiem wykorzystania dróg publicznych powiatowych i gminnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby imprez o charakterze religijnym,
 4. rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 5. opracowywaniem lub zlecaniem do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 6. zatwierdzaniem organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów na drogach publicznych powiatowych i gminnych,
 7. przekazywaniem zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
 8. przechowywaniem projektów organizacji ruchu i prowadzeniem ich ewidencji,
 9. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu,
 10. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 11. opiniowaniem projektów stałej organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich  w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
 12. opiniowaniem projektów strefy płatnego parkowania,
 13. opiniowaniem geometrii drogi w projektach budowlanych,
 14. współpracą w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,

2. w zakresie dróg publicznych:

 1. współpracą z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 2. współpracą z innymi zarządcami dróg,
 3. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień z burmistrzami miast na terenie powiatu poznańskiego, wykonujących funkcje zarządcy dla dróg powiatowych, przebiegających      w granicach administracyjnych miast,
 4. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień  w sprawie powierzenia gminom zarządzania drogami powiatowymi,
 5. realizowaniem zadań wynikających z zawartych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań na drogach publicznych,
 6. opiniowaniem zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie powiatu lub kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu sąsiedniego,
 7. zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii dróg powiatowych,
 8. ustalaniem przebiegu dróg powiatowych,
 9. wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
 10. sprawdzaniem projektów budowlanych we wnioskach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 11. wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych,
 12. wydawaniem dzienników budowy dla inwestycji wykonywanych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3. w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji:

 1. uzgadnianiem następujących projektów:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych,

b) decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     w zakresie zadań samorządowych,

 1. opiniowaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 2. opiniowaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 3. opiniowaniem dokumentacji w sprawie uzyskania następujących decyzji:

a) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

b) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

c) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

d) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,

e) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

f) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

g) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-29 11:32

drukuj całą stronę

Banery