BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 51.  Do zadań  Wydziału  Powiatowy Konserwator Zabytków „KZ”  należą  czynności  związane  między innymi z:

1) wydawaniem decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych  z wyłączeniem spraw dotyczących:

a) prowadzenia rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,

b) wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru,

c) prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków,

d) wydawania pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone

przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,

e) wydawania pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,

f)  zabytków ruchomych,

g) opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących teren całej gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit. c i  art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) prowadzeniem spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,

3) sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,

4) organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami,

5) upowszechnianiem wiedzy o zabytkach,

6) prowadzeniem i aktualizowaniem podstawowej dokumentacji zabytków,

7) prowadzeniem dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną,

8) umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,

9) wydawaniem decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

10) ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,

11) wspieraniem na wniosek zainteresowanych gmin, podjętych przez nie inicjatyw tworzenia parków kulturowych,

12) wspieraniem na wniosek zainteresowanych stron inicjatyw społecznych w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanawiania Pomników Historii,

13) współpracą z innymi organami administracji publicznej.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:36

drukuj całą stronę

Banery