BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


Rejestry publiczne prowadzone w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wydział Komunikacji i Transportu
 
 

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców
(PDF)

STAN NA DZIEŃ 31.01.2020 roku

Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:

Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341)

Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji
   PDF 

2.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów
(PDF)

STAN NA DZIEŃ
27.05.2020

Wykaz Stacji kontroli pojazdów wg godzin otwarcia
stan na 01.06.2020 r.

Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)

Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji 
   PDF 

3.

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341)

Dane udostępnia się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

4.

Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień

Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

5.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli

Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)

Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-08 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 11:46

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Nie podlega publikacji w BIP

2.

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Podlega publikacji

3.

Rejestr zgłoszeń budowy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) art. 30a

Podlega publikacji

4.

Wykaz dokumentów zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Podlega publikacji   RTF  

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-09 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-09 09:15

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
 (RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Podlega publikacji RTF

2.

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

3.

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

Nie podlega publikacji w BIP

4.

Rejestr wydawanych kart wędkarskich

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

Nie podlega publikacji w BIP

5.

Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

6.

Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego:
(link do informacji - osuwiska ...)

Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Podlega publikacji (...)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 09:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 09:12

Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków

 

Lp.Tytuł
rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Lista społecznych opiekunów zabytków

Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 10:05

Wydział Edukacji

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Karta Nauczyciela - art. 9g ust 9 (Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

2.

Ewidencja Szkół i Placówek niepublicznych (RTF)

Art. 168 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

Podlega publikacji RTF 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 10:02

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

Nie podlega publikacji w BIP

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 10:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 10:54

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje o środowisku (RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)

Podlega publikacji RTF

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-14 07:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 14:42

Wydział Organizacyjny

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263)

Podlega publikacji   RTF

2.

Ewidencja klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej

Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263)

Podlega publikacji   RTF

3.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)

Podlega publikacji    PDF

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-14 08:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 13:50

Wydział Komunikacji i Transportu


 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (t.j. Dz. U. 2018. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls., PDF.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 • data wytworzenia: 2008-01-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-18 08:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-17 10:49
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-01-18 11:34

 

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 100484
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-01 11:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-03 15:30