BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rejestry publiczne prowadzone w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wydział Komunikacji i Transportu

 
 

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  (PDF 216.72kB)

STAN NA DZIEŃ 17.03.2023 roku

Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:

Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212)

Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji
  PDF (216.72kB)

2.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (PDF 596.45kB)

STAN NA DZIEŃ
22.02.2023 r.

Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji  
(PDF 596.45kB)

3.

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212)

Dane udostępnia się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

4.

Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień

Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

5.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli

Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-08 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-10 09:35

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

2.

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Podlega publikacji

3.

Rejestr zgłoszeń budowy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) art. 30a

Podlega publikacji

4.

Wykaz dokumentów zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Podlega publikacji   RTF  

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-09 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 13:18

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
 (RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Podlega publikacji RTF

2.

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

3.

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

4.

Rejestr wydawanych kart wędkarskich

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

5.

Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

6.

Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego:
(link do informacji - osuwiska ...)

Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

Podlega publikacji (...)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 09:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 13:19

Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków

 

Lp.Tytuł
rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Lista społecznych opiekunów zabytków

Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 13:19

Wydział Edukacji

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Karta Nauczyciela - art. 9g ust 9 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2215)

Nie podlega publikacji w BIP

2.

Ewidencja Szkół i Placówek niepublicznych (RTF)

Art. 168 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Podlega publikacji RTF 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 12:47

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-10 10:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 12:48

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje o środowisku (RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Podlega publikacji RTF

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-14 07:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 12:49

Wydział Organizacyjny

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)

Podlega publikacji   RTF

2.

Ewidencja klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej

Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)

Podlega publikacji   RTF

3.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

Ewidencja od numeru 1 do 120 
(PDF 2.06MB)

Ewidencja od numeru 121
(PDF 1.08MB)

4.

Rejestr instytucji kultury

Art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.)

Rejestr instytucji kultury
(PDF 69.12kB)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-14 08:23
 • zmodyfikował: Adam Ceglarek
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-23 13:14

drukuj całą stronę

Banery