BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

          ROZDZIAŁ I
          Postanowienia ogólne


§ 1.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa strukturę organizacyjną, zasady działania Starostwa Powiatowego w Poznaniu, kompetencje i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje i obowiązki dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, zadania komórek organizacyjnych a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.
2. Do czasu określenia odmiennych zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulamin obowiązuje również w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
Powiecie                                                                     - należy przez to rozumieć Powiat Poznański
Radzie                                                                         - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Poznaniu
Zarządzie                                                                    - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Poznaniu
Staroście                                                                     - należy przez to rozumieć Starostę Poznańskiego
Wicestaroście                                                             - należy przez to rozumieć Wicestarostę Poznańskiego
Członkach Zarządu                                                    - należy przez to rozumieć Członków Zarządu Powiatu
Skarbniku                                                                    - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu
Sekretarzu                                                                   - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu
Osobie nadzorującej                                     - należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę, Wicestarostę, Członków
Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza, nadzorujących wewnętrzne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu
Starostwie                                                               - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Regulaminie                                                          - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

§ 3. Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

§ 4. Siedzibą Starostwa jest miasto Poznań.
§ 5. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.
 
§ 6. Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:
1)    zadań określonych ustawami:
a)    zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
b)    zadań z zakresu administracji rządowej,
2)    zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat,
3)    innych zadań, określonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady i Zarządu.
§ 7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, współdziałania i dialogu społecznego.
§ 8. 1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.
2. Obowiązki Starosty jako kierownika Starostwa, obowiązki pracowników Starostwa oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Starostwa.

 

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-11 08:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-14 13:21

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 10 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-14 13:21 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.