BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ IX
Redagowanie i opracowywanie aktów prawnych


§ 70. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika oraz stanowiska samodzielne w porozumieniu z Osobą nadzorującą, każdy w zakresie swego działania, przygotowują propozycje projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty w szczególności z uwzględnieniem postanowień ustawy o samorządzie powiatowym, Statutu a także innych przepisów prawa.
§ 71. Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje:
1)    decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu,
2)    zarządzenia:
a)    w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa,
b)    w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych,
3)    akty prawne o innej nazwie, wynikające z przepisów szczególnych.
§ 72. Oryginały aktów prawnych przechowują:
1)    Biuro Rady-uchwał Rady i zawartych porozumień,
2)    Wydział Organizacyjny-uchwał Zarządu i Zarządzeń Starosty oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i pełnomocnictw,
3)    właściwe merytorycznie wydziały i stanowiska samodzielne-decyzji i innych aktów.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 10:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-14 13:36

drukuj całą stronę

Banery