BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

ROZDZIAŁ IV

Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych

 

§ 23.1. Dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Rady, Zarządu i Starosty.

2. Dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne odpowiadają wobec Starosty i Osoby nadzorującej za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

§ 24. Dyrektorzy wydziałów i zastępca skarbnika uprawnieni są do:

1) dokonywania podziału zadań pomiędzy pracowników wydziału oraz opracowywania indywidualnych zakresów czynności pracowników wydziału,

2) wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez pracowników wydziału,

3) wnioskowania za pośrednictwem Osoby nadzorującej o nabór na wolne stanowiska urzędnicze, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami wydziału,

4) wnioskowania za pośrednictwem Osoby nadzorującej w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników wydziału.

§ 25. Do podstawowych zadań dyrektorów wydziałów, zastępcy skarbnika i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty i poleceń Osoby nadzorującej,

2) przygotowanie dla potrzeb Starosty i Zarządu oraz w celu przedłożenia Radzie i jej komisjom projektów uchwał, aktów prawnych Starosty, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,

3) zapewnienie opracowania programów o charakterze strategicznym dla Powiatu,

4) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) w zakresie skarg i wniosków realizowanie zadań, o których mowa w § 62 Regulaminu,

6) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych,

7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej, nie udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego BIP,

8) wnioskowanie o dokonanie aktualizacji informacji zamieszczonej na stronie BIP lub na stronie www oraz uzupełnianie wzorów dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań,

9) zapewnienie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

10) zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy Starostwa, w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,

11) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań Powiatu,

12) przekazywaniem Wydziałowi Organizacyjnemu materiałów z kontroli zewnętrznych,

13) podejmowanie działań usprawniających organizację pracy komórki organizacyjnej,

14) zapewnienie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej spotkań i narad organizowanych przez komórkę organizacyjną i Osobę nadzorującą.

§ 26. 1. Dyrektorzy wydziałów i pozostali pracownicy wydziału mogą być upoważnieni do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziału.

2. Projekt upoważnienia przygotowuje dyrektor właściwego wydziału i po uzyskaniu opinii radcy prawnego przedstawia Osobie nadzorującej do zaopiniowania. Udzielenia i cofnięcia upoważnienia dokonuje Starosta na piśmie poprzez doręczenie osobie, której ono dotyczy.

3. Pracownikowi zajmującemu stanowisko samodzielne może być udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracowników, którzy wydają decyzje administracyjne obowiązują przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

5. Pracownicy posiadający upoważnienie, są zobowiązani do składania Staroście pisemnych informacji w zakresie udzielonego upoważnienia w terminie określonym w upoważnieniu.

6. Postanowienia zawarte w ust. 1-2 i 4-5 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-12 13:40

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 9 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-12 13:40 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.