BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 27. 2. Do zadań wydziału Biuro Rady „BR" należą czynności związane między innymi z:
1)    przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
2)    obsługą programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń komisji i sesji Rady, gromadzeniem i publikowaniem dokumentów na posiedzenia oraz dystrybucją tych materiałów dla Radnych,
3)    wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
4)    zapewnieniem transmisji, jej utrwaleniem oraz udostępnieniem nagrania obrad Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego i na stronie internetowej powiatu,
5)    przyjmowaniem i prowadzeniem ewidencji projektów uchwał Rady oraz organizowaniem ich opiniowania przez właściwe komisje Rady,
6)    prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,
7)    prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
8)    prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,
9)    wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych oraz publikowaniem dokumentów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,
10)    udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
11)    czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
12)    prowadzeniem ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz przekazywaniem ich do rozliczania, 
13)    prowadzeniem rejestru skarg, wniosków i petycji, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu,
14)    prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
15)    przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
16)    reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,
17)    opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 08:48
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:50

drukuj całą stronę

Banery