BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VI
Przyjęcia klientów

Tryb załatwiania skarg i wniosków

§ 59. 1. Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00-16.00. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 13.00-16.00.
2. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika przyjmują klientów w godzinach pracy Starostwa.
3.
Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują klientów codziennie w obrębie ustalonych godzin przyjęć.
4.
Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach określonych w ust. 1 winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.
5.
Po godzinach pracy Starostwa, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-17.30 przez Sekretarza Powiatu, a w razie jego nieobecności przez wskazanego przez Starostę, Członka Zarządu Powiatu.

§ 60. 1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w elektronicznym rejestrze skarg i wniosków.
2. Rejestr skarg i wniosków prowadzony i nadzorowany jest odrębnie przez:
1) Wydział Organizacyjny w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu, dyrektorów wydziałów, składanych pisemnie lub w ramach osobistej interwencji klienta,
2)
Biuro Rady, w zakresie skarg i wniosków, w których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 61. Pracownik przyjmujący klienta w sprawie skargi lub wniosku wnoszonych ustnie, jest obowiązany sporządzić protokół przyjęcia zawierający:
         1) datę przyjęcia,
         2)
imię, nazwisko i adres składającego,
         3)
zwięzłe określenie sprawy,
         4)
imię i nazwisko przyjmującego,
         5)
podpis składającego.

§ 62. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika i stanowiska samodzielne odpowiedzialni są za:
1)
powiadomienie Osoby nadzorującej o złożeniu skargi lub wniosku,
2) wszechstronne wyjaśnianie skarg i wniosków i niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

§ 63. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.
2.
Skargi dotyczące Starosty, Zarządu Powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu, z wyjątkiem spraw określonych ust. 1.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-13 10:04

drukuj całą stronę

Banery