BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VII
Zasady planowania pracy

§ 64.1. Planowanie służy sprecyzowaniu podstawowych, nałożonych na poszczególne wydziały i stanowiska samodzielne zadań, dających się ująć w określonym przedziale czasowym.
2. Plany sporządzane są w celu realizacji zamówień publicznych oraz wydatkowania środków budżetowych.

§ 65.1. Plany sporządzają dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne.
2.
Plany sporządza się na okresy roczne po sporządzeniu projektu budżetu.
3. Plany zatwierdza Zarząd Powiatu.
4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

§ 66.1. Nadzór nad wykonaniem zadań ujętych w planach sprawują właściwe Osoby nadzorujące.
2.
Przebieg i realizacja planów wydziałów i stanowisk samodzielnych podlega systematycznej kontroli dyrektorów wydziałów i Osób nadzorujących.
3. Oceny wykonania planów za dany rok dokonuje Zarząd.
4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-13 10:13

drukuj całą stronę

Banery