BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VIII

Zasady podpisywania pism

 

§ 67. Do podpisu Starosty w szczególności zastrzeżone są:

  1) pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty na podstawie przepisów prawa,

  2) pisma i decyzje w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą i Członkami Zarządu,

  3) wnioski o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,

  4) pisma związane z działaniami nadzorczymi Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratora, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli,

  5) decyzje w sprawach osobowych dyrektorów, stanowisk samodzielnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

  6) listy płac, nagród i premii pracowników Starostwa,

  7) decyzje o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami Starostwa,

  8) zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezpłatnego,

  9) listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,

  10) delegacje służbowe dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza,

  11) korespondencja kierowana do:

      a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,

      b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

      c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,

      d) Wojewody Wielkopolskiego,

      e) Marszałków,

      f) Starostów,

      g) Naczelników Urzędów Skarbowych.

§ 68. 1. Wicestarosta i Członkowie Zarządu podpisują :

     1) pisma i dokumenty w sprawach należących do ich kompetencji a będących w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały,

     2) decyzje w zakresie posiadanych upoważnień z wyjątkiem decyzji, których wydanie wymagane jest przez przepisy prawa w formie decyzji Zarządu,

     3) odpowiedzi na skargi dotyczące dyrektorów nadzorowanych wydziałów w zakresie udzielonego przez Starostę upoważnienia,

     4) wnioski o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,

     5) delegacje służbowe dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Skarbnik podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanego przez niego wydziału, dotyczące:

     1) decyzji w zakresie posiadanych upoważnień,

     2) przygotowania wniosków do projektu budżetu i informacji o uchwalonym budżecie oraz jego zmianach,

     3) wniosków o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,

     4) wniosków o przyznanie nagród dla pracowników nadzorowanego wydziału,

     5) delegacji służbowych dla pracowników nadzorowanego wydziału.

3. Sekretarz podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanych przez niego wydziałów, dotyczące:

     1) materiałów do budżetu,

     2) opiniowania wniosków,

     3) wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,

     4) delegacji służbowych dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,

     5) pism i dokumentów w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia.

§ 69.1. Dyrektorzy wydziałów:

     1) aprobują wstępnie pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza według podziału zadań,
     2)
podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w pkt 1 a należących do zakresu działania wydziałów (informacje, opinie, wnioski),

     3) podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej wydziału i zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

     4) delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych wydziałów.

2. Dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy podpisują decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty.

3. Dyrektorzy wydziałów określają rodzaje pism, do których upoważnieni są ich zastępcy i inni pracownicy wydziałów oraz nadzorują przygotowanie pism przez pracowników, którzy parafują je swoim podpisem i datą sporządzenia, umieszczonymi pod tekstem z lewej strony.

4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-13 10:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 10:30

drukuj całą stronę

Banery