BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

                                                                                ROZDZIAŁ X
                                                                      Postanowienia końcowe


§ 73. Obsługa prawna Starostwa lub zadania służby bhp mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 74. 1. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika i stanowiska samodzielne za pośrednictwem Osoby
nadzorującej, obowiązani są przedkładać Staroście wnioski w sprawach aktualizacji niniejszego
regulaminu.
2. Spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.
§ 75. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 76. Uchyla się Uchwałę Nr 2217/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
§ 77. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 10:22
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 14:04

drukuj całą stronę

Banery