BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 30. Do zadań Wydziału Finansów „FN" należą czynności związane między innymi z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
1)    prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,
2)    prowadzeniem ewidencji i pobieraniem wybranych dochodów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów Skarbu Państwa,
3)    prowadzeniem ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych
przepisów,
4)    windykacją należności Powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych
przepisów,
5)    prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
6)    współdziałaniem z bankami, izbami administracji skarbowej i innymi organizacjami,
7)    opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości
i ochrony wartości pieniężnych,
8)    przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
9)    prowadzeniem obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10)    opracowaniem projektu instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, polityki
rachunkowości i nadzorowaniem jej przestrzegania,
11)    prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej projektów, realizowanych z udziałem środków
zewnętrznych, w tym, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
12)    sporządzaniem w imieniu Powiatu Poznańskiego deklaracji podatkowej i innych sprawozdań
i zestawień, wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych
otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:09
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:50

drukuj całą stronę

Banery