BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 34. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu „KT" należą czynności związane między innymi z:
1.    w zakresie rejestracji pojazdów:
1)    prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
2)    rejestrowaniem pojazdów,
3)    wyrejestrowaniem pojazdów,
4)    wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
5)    przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów,
6)    wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
7)    nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
8)    czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
2.    w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
1)    prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
2)    wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
3)    wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
4)    realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
5)    zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
6)    cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
7)    kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
8)    wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
3.    w zakresie działalności gospodarczej:
1)    wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
2)    wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
3)    wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
4)    wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
5)    wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
6)    wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
7)    przekazywaniem do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
8)    kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
9)    wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
10)    wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
11)    rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
12)    sporządzaniem analizy i podawaniem do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
13)    wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
14)    zgłaszaniem do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, kandydatów na instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
15)    sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,
16)    wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
17)    wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,
18)    wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
19) realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),
4. w zakresie ewidencji akt pojazdów i kierowców:
1)    prowadzeniem ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,
2)    uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,
3)    udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:17

drukuj całą stronę

Banery