BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 35. Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej „AB” należą czynności związane między innymi z:
1)    nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
2)    sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
a)    zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
b)    zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
c)    kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
d)    wykonania – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane, także sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
3)    prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji
o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji
i zgłoszeń RWDZ,
4)    uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
5)    wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
6)    przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
7)    nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a)    zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b)    pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
c)    pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d)    wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
8)    przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
9)    przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
10)    wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
11)    wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
12)    przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
13)    wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
14)    sporządzaniem sprawozdań o ubytkach zasobów mieszkaniowych,
15)    wydawaniem dzienników budowy.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:21

drukuj całą stronę

Banery