BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 36. Do zadań Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej „PR" należą czynności związane między
innymi z:
1. w zakresie promocji i public relations:
1)    kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Poznańskiego,
2)    inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno- informacyjnych o Powiecie i działaniach mających z nim związek,
3)    organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego oraz innych przedsięwzięć,
4)    promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów,
5)    współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,
6)    budowaniem i rozwojem marki „Powiat Poznański",
7)    wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
8)    inspirowaniem społeczności lokalnej do aktywności na rzecz wspólnego dobra a także seniorów w Powiecie Poznańskim,
2.    w zakresie kultury i sztuki:
1)    upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
2)    podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
3)    organizacją imprez, mających znaczenie dla kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,
4)    wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,
5)    organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,
6)    udzielaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
7)    współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,
3.    w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
4.    w zakresie kultury fizycznej:
1)    udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, mających znaczenie dla Powiatu Poznańskiego,
2)    promowaniem i wspieraniem działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także seniorów,
3)    udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
4)    współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,
5.    w zakresie turystyki:
1)    upowszechnianiem aktywnej rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów,
2)    promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
3)    współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,
4)    współpracą z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,
6.    w zakresie pożytku publicznego:
1) zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)    kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
3)    realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:27

drukuj całą stronę

Banery