BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 43. Do zadań Wydziału Edukacji „WE" należą czynności związane między innymi z:
1.    w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno- pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:
1)    zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
2)    ustalaniem planów sieci szkół,
3)    nadzorem nad zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
4)    kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
5)    sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
6)    sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
7)    kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
8)    występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
9)    przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,
10)    pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
11)    realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12)    promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,
2.    w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:
1)    zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
2)    przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu Powiatu Poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
3)    monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
4)    monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
5)    prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
6)    stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów,
7)    wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
8)    prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez inne instytucje,
9)    wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego,
10)    koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych z wymianą uczniów lub/i nauczycieli,
3.    w zakresie kadry placówek oświatowych:
1)    prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
2)    występowaniem do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,
3)    sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, w części należącej do kompetencji organu prowadzącego,
4)    nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
5)    przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
6)    przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
7)    tworzeniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
8)    wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
9)    udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,
4.    w zakresie szkolnictwa niepublicznego:
1)    prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu Poznańskiego,
2)    przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3)    przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
4)    wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
5)    wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
6)    prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
7)    ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
8)    ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów lub wychowanków oraz aktualizowaniem tych informacji,
9)    kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.

 

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:46

drukuj całą stronę

Banery