BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 45. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem „ZN" należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego:
1)    zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
2)    zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
3)    rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu,
4)    wystawianiem faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców,
5)    prowadzeniem książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 6)    zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
7)    zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru,
8)    sporządzaniem umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wydziału, kontrola prawidłowości wykonania tych umów,
9)    ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych,
10)    prowadzeniem wykazu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz najemców nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych,
11)    przekazywaniem do windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz z tytułu opłat niezależnych od właściciela,
12)    usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomościach,
13)    współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
14)    zlecaniem osobom trzecim, wykonania usługi polegającej na usunięciu drzew i krzewów oraz kontrolą prawidłowości wykonania umowy,
2.    dokonywaniem z zastrzeżeniem § 38 pkt 1 Regulaminu obrotu nieruchomościami, w szczególności:
1)    w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
2)    w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego (z wyłączeniem spraw dotyczących dróg powiatowych),
3.    przygotowaniem materiałów celem sporządzania informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
4.    sporządzaniem planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,
5.    sporządzaniem planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,
6.    sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,
7.    współpracą z Wydziałem Administracyjnym w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:54

drukuj całą stronę

Banery